Mối quan hệ giữa tôn giáo và đồng tính luyến ái khác nhau ở các nơi, hay giữa các tôn giáo, giáo phái khác nhau và thay đổi theo thời gian.


Các tổ chức có thẩm quyền và học thuyết hiện nay của những tôn giáo lớn nhất thế giới thường có cái nhìn tiêu cực về đồng tính. Những quan niệm này thay đổi từ kín đáo không khuyến khích đồng tính hoặc thẳng thừng cấm đoán quan hệ đồng tính giữa những người theo đạo, tích cực phản đối sự chấp nhận của xã hội đối với đồng tính cho đến hành hình. Hầu hết những người phản đối đồng tính cho rằng đồng tính là tội lỗi chứ không phải là một thiên hướng tình dục.

Nhiều tổ chức Do Thái giáo, Ma Môn giáo và Ki-tô giáo tuyên bố giúp giảm sự hấp dẫn đồng giới và “tránh hành vi đồng tính”, hoặc giúp “con người tìm tự do ngoài đồng tính”. Những tiếng nói tự do trong các tôn giáo này có xu hướng nhìn đồng tính một cách tích cực hơn và vài tôn giáo tự do có thể tổ chức đám cưới đồng tính. Trong lịch sử, vài nền văn hóa và tôn giáo giúp đỡ, hoặc tôn sùng, tình yêu và tình dục đồng giới, những truyện thần thoại và truyền thống như vậy có ở khắp nơi trên thế giới. Năm 2009, Hội đồng Ấn Độ giáo Vương Quốc Anh tuyên bố “Ấn Độ giáo không lên án đồng tính”.

Dù ở phía nào, nhiều người thường dựa vào sách kinh và truyền thống để xem xét vấn đề này. Tuy nhiên, thẩm quyền của các truyền thống và đoạn kinh như vậy cũng như sự giải thích và dịch đang được tranh cãi sôi nổi.

tôn giáo và đồng tính
ảnh minh họa

Tôn giáo khởi nguồn từ Abraham

Các tôn giáo khởi nguồn từ Abraham như Do Thái giáo, Ki-tô giáo và Hồi giáo, theo thông lệ là cấm kê gian, cho rằng và dạy rằng hanh vi đó là tội lỗi. Ngày nay vài giáo phái của những tôn giáo này chấp nhận đồng tính và nhận người đồng tính như Do Thái giáo Cải cách (Reform Judaism), Giáo hội Ki-tô giáo Thống nhất (United Church of Christ) và Tổng Giáo hội Cộng đồng (Metropolitan Community Church). Giáo hội Trưởng lão và Anh giáo ngày nay chào đón các thành viên dù cho là đồng tính và vài tỉnh phong chức cho giám mục đồng tính và công nhận kết hợp đồng giới. Do Thái giáo Cải cách cho phép giáo sĩ đồng tính và nghi thức đám cưới đồng giới, Do Thái giáo Tái xây dựng (Reconstructionist Judaism) và Do Thái giáo Bảo thủ (Conservative Judaism) ở Hoa Kỳ cho phép giáo sĩ đồng tính và kết hợp đồng giới.

Tôn giáo khởi nguồn từ Ấn Độ

Trong những tôn giáo khởi nguồn từ Ấn Độ, bao gồm Ấn Độ giáo, Phật giáo, Kì-na giáo và Tích-khắc giáo, dạy về vấn đề đồng tính không rõ rang như các tôn giáo Abraham. Tuy nhiên, hầu hết các tổ chức thẩm quyền tôn giáo hiện nay trong các truyền thống pháp khác nhau nhìn đồng tính một cách tiêu cực và khi được bàn luận, nó không được khuyến khích hoặc cấm đoán. Sách kinh cổ xưa như kinh Vệ đà thường xem những người như vậy là giới tính như ba, không phải nam cũng không phải nữ.

Tôn giáo khởi nguồn từ Trung Hoa

Trong những tôn giáo ở Đông Á, Đạo giáo không khuyến khích đồng tính vì cho rằng nó làm cho người ta không hoàn thành nhiệm vụ. Còn Khổng Tử hay các truyền thống Khổng giáo không đề cập vấn đề đồng tính.